خیاطی

چند نکته در مورد کت یقه انگلیسی :

ابتدا در مورد یقه انگلیسی توضیحی بدم و اون اینکه یقه انگلیسی جدا 2 مدل دارد یکی اینکه لاسکینه پهن و دیگر اینکه لاسکینه باریکه . در اینجا هر دو مدل رو توضیح خواهم داد .

دوم اینکه ابتدا باید الگوی خام را طبق مراحل شش گانه رسم کنیم . قبل از هر کاری باید هم سرشانه و هم حلقه آستین را اصلاح کنیم ، به این صورت :

1.       در الگوی پشت از ابتدا یقه پشت تا سرشانه را با متر اندازه می زنیم در صورتی که بزرگتر اندازه واقعی سرشانه شما بود آنرا تنگتر می کنیم و اگر کوچکتر بود کمی در امتداد آن بیرون می آییم . این نقطه را A می نامیم .

2.       حلقه آستین را در امتداد خط پهلو 1-2 سانت گشاد می کنیم و این نقطه B خواهد بود .

3.       نقطه A را به نقطه B طبق اگوی حلقه آستین به صورت هلال رسم می کنیم .

4.       در الگوی جلو نیز فاصله نقاط 28-27 را اندازه می زنیم ، و تمام مراحلی را که برای الگوی پشت انجام دادیم را تکرار می کنیم .

5.       توجه داشته باشید که این مراحل باید برای تمامی لباسها قبل از اجرای هر نوع برش و انتقال پنس و ... انجام شود .

6.       تغییرات الگوی پشت را اجرا می کنیم .

7.       تغییرات الگوی جلو را اجرا می کنیم .

8.       یقه را طراحی می کنیم .

9.       حال با کاغذ پوستی از قسمتهایی که نیاز است ، دوباره الگو برداری می کنیم .

10.    در قسمت یقه و محل اتصال یقه به سرشانه و لاسکینه چون یک مثلث مشترک وجود دارد و هم در لاسکینه و هم در یقه باید باشد ، پس از یقه با کاغذ پوستی دوباه جدا الگو برداری میکنیم .

11.    از قسمتهای دیگری که باید پوستی انداخته شود ، سجاف یقه می باشد .

            سجاف حتماً حتماً باید موازی ترکی درآورده شود ، در غیر این صورت جلوی لباس ایراد پیدا می­کند .

۱۲.     سجاف را همراه الگو درمی­آوریم و سجاف و الگو را با هم روی پارچه قرار می­دهیم .

۱۳.    برای سجاف از پایین لباس 7 سانت (با احتساب 2 سانت جادکمه) داخل شده تا محل اولین جادکمه و از سرشانه 4   سانت داخل می­شویم و این دو نقطه را به صورت هلال به هم وصل می­کنیم .

۱۴.  تمام قسمتهای الگوی تهیه شده و کاغذهای پوستی را روی پارچه می اندازیم . باید خطوط عمودی را موازی ترکی پارچه بگذاریم و با سنجاق به پارچه متصل می کنیم .

۱۵.  فاصله خط قیچی تا درز پهلوها باید ۳ سانت باشد و در بقیه موارد ۱ سانت .

۱۶.  بعد از برش با استفاده از کاغذ کاربن و رولت محل پنسها را رولت می کنیم . بعد از رولت یک طرف پارچه ُ  کاغذ الگو را از پارچه جدا می کنیم و طرف دیگر را نیز رولت می کنیم .

 

مدل مورد نظر :

 

http://tinypic.com/view.php?pic=8fb7h48&s=1

 

تغییرات الگوی پشت :

طوق گردن را از قسمت سرشانه 0.5 سانت گشاد کرده ، نقطه 1 می­شود . نقطه 1را طبق نقشه به خط وسط پشت الگو وصل می­کنیم در الگوی پشت پنس بزرگ و کوچک دوخته می شود . دقت کنید چون لباس بدون برش می باشد پنسها دوخته می شود .

از خط پهلو در پایین لباس هم جلو و هم پشت برای فول کردن 3-2 سانت خارج می­شویم ، نقاط بدست آمده را با خط صاف به باسن وصل می­کنیم .

 

 

TinyPic image

http://tinypic.com/view.php?pic=71zsl51&s=1

 

تغییرات الگوی جلو :

طوق گردن را دورتادور 0.5 سانت گشاد می­کنیم ، نقاط 7و8 می­شود .

با توجه به عکس مدل ، انتقال پنس سینه به حلقه آستین مشاهده می شود ، نقطه 9 در وسط حلقه آستین جلو را مشخص کنید . با خط  برش نقطه 9 را به مرکز سینه متصل کرده و پنس سینه را می بندیم .

وسط پنس زیر سینه را تا پایین لباس رسم می­کنیم ، نقطه 10 بدست می­آید .

 

TinyPic image

http://tinypic.com/view.php?pic=7yg9kqe&s=1 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره1 (یقه پهن و لاسکینه باریک) :

از نقطه 8 در خط وسط جلو برای جادکمه 2 سانت خارج شده ، نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را تا خط کمر امتداد می­دهیم . از نقطه 8 به اندازه بازی دلخواه یقه (در اینجا 7سانت) پایین آمده نقطه 12 می­شود . از نقطه 7 در امتداد سرشانه 2سانت خارج شده نقطه 13 می­شود .

نقطه 13 را با خط چین به نقطه 12 وصل کرده و بطرف بالا و پایین امتداد می­دهیم . محل اولین جادکمه بدست می­آید .

از نقطه 13 روی خط چین به اندازه یقه گشاد شده الگوی پشت (فاصله بین نقطه 1 تا خط وسط پشت را با متر به صورت ایستاده اندازه می زنیم) بالا رفته نقطه 14 می­شود . تقاطع طوق گردن جدید با خط چین نقطه Z می­شود .

نقطه 14 را به مرکزیت نقطه Z به طرف راست پرگاری می­کنیم . روی خط پرگاری 7سانت جدا کرده ، نقطه 15 می­شود .

نقطه 15 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم . (هلال کم و خوب)

فاصله نقطه 7 تا خط جدید بیشتر از 1 نباید باشد .)مهم(

نقطه 15 را روی هلال 7 سانت به طرف چپ گونیا می­کنیم ، نقطه 16 می­شود .

از نقطه 8 با زاویه 30 ، 9سانت خارج شده ، نقطه 17 می­شود .

نقطه 16 را ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به نقطه 17 وصل می­کنیم .

توجه : زاویه بین 8و17 بر اساس یقه مورد نظر می­باشد، هرچه فاصله بین یقه و لاسکینه بیشتر باشد این زاویه هم بیشتراست.

فاصله بین نقاط 15و16و17و8و13 الگوی یقه می­باشد که از خط 15-16 دوبار روی دولایه بسته پارچه قرار می­گیرد .

 

 

http://tinypic.com/view.php?pic=8382nm0&s=1 

 

طراحی یقه انگلیسی شماره 2 (یقه و لاسکینه هم اندازه) :

از نقطه 7 ، 2 سانت در امتداد سرشانه به طرف چپ رفته نقطه 9 می­شود .

از نقطه 8 ، به اندازه بازی یقه پایین آمده نقطه 4 می شود .

نقطه 9 را با خط­چین به 4 وصل می­کنیم و به طرف پایین امتداد می­دهیم تا نقطه 10 شود . نقطه 10 محل اولین جادکمه بدست می­آید .

خط­چین را به طرف بالا نیز امتداد می­دهیم ، از نقطه 9 به اندازه یقه گشادشده الگو (فاصله نقطه 1 تا خط وسط پشت) روی خط­چین جدا کرده نقطه 11 می­شود .

نقطه 11 را به مرکزیت Z ، 7 سانت به طرف راست پرگاری می­کنیم . نقطه 12 می­شود . نقطه 12 را طبق نقشه به طوق گردن جدید وصل می­کنیم به طوریکه این هلال با طوق گردن جدید بیشتر از 1-0.5 سانت فاصله نداشته باشد .

نقطه 12 را 7 سانت به طرف چپ گونیا کرده نقطه 13 می­شود .

از نقطه Z  روی خط­چین 4.5 سانت پایین آمده ، نقطه 14 می­شود .

نقطه 14 را روی خط­چین 8 سانت به طرف چپ گونیا  کرده  نقطه 15 می­شود  .

نقطه 15 را به خط صاف به نقاط 8و10 وصل می­کنیم .

از نقطه 8 با زاویه دلخواه(30درجه) خطی به اندازه 6 سانت رسم کرده نقطه 16 می­شود .

نقطه 13 را از ابتدا 1 سانت گونیا کرده سپس طبق نقشه به 16 وصل می­کنیم .

فاصله بین نقاط 12،13،16،8  الگوی یقه ما می­باشد که از خط 13-12 دو بار روی دولای بسته پارچه درآورده می­شود .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=6nvyh55&s=1 

 

 

نکته مهم :

1.       هنگام برش یقه انگلیسی جدا ، محل اتصال یقه با لاسکینه چرت زده شود . (شروع لاسکینه) نقطه ۷ و همینطور محل خط سرشانه روی یقه علامت زده شود . (مثلث مشترک)

2.       هنگام طراحی یقه انگلیسی جدا ابتدا امتداد لاسکینه را به طوق گردن با هلال بسیار کم (دوخت هلال کم بسیار راحتتر است) وصل می­کنیم . مثلث مشترک باید حتماً باشد . به طوق گردن قبلی کاری نداریم فقط مثلث باید سر جای خودش باشد .

۳.    ابندا سجاف را به لاسکینه می دوزیم . (لاسکینه همان قسمتی از یقه لباس است که با قسمت جلو سرهم بریده می شود و درحقیقت برمی گردد و به فرم یقه در می آید.) 

۴ .  پنسها را می دوزیم . 

۵.  سرشانه ها را به هم وصل می کنیم .

۶.  الگوی یقه را دوبار روی پارچه انداخته و برش می زنیم . به یکی از آنها لایی زده و به هم می دوزیم .

۷.   سه طرف آنرا به هم می دوزیم و فقط طرفی که قرار است به لباس وصل شود را باز می گذاریم . از همان قسمت باز آنرا برمی گردانیم و اطراف آنرا کوک زده و اتو می کنیم .

 ۸.   خط وسط پشت را مشخص می  کنیم . وسط یقه را نیز مشخص می کنیم . آنها را روی هم خوابانده و با سنجاق محکم می کنیم . تا محل مثلث مشترک که در روی پارچه علامت زده بودیم می دوزیم . یقه در محل مثلث مشنرک باید بین سجاف و لاسکینه قرار گیرد .

۹.   درز پهلوها و حلقه آستین و پایین لباس را می دوزیم .   

 

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۷ساعت   توسط هگمتان | 
  این بخش ، بخش پایانی انتقال پنس می باشد . در صورتی که نظری دارید با من در میان بگذارید .

انتقال پنس شماره 5 :

انتقال پنس سرسانه به خط کمر : 

از نقطه 1 در خط کمر 1سانت بالا رفته ، نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی کرده و سپس سرشانه را می­بندیم ، در صورتیکه هر دو پنس زیر سینه و خط پهلو دوخته شده باشد ، هر دو پنس هر کدام 1.5سانت کوتاه می­شود .

 

 TinyPic image

 http://tinypic.com/view.php?pic=721o1oi&s=1

انتقال پنس شماره 6 :

انتقال پنس حلقه آستین پشت به طوق گردن پشت : 

طوق گردن در الگوی پشت را نصف کرد نقطه 1 می­شود ، نقطه 1 را با خط برش به سر پنس حلقه منتقل می­کنیم .

اجرا :

خط برش را قیچی می­کنیم ، پنس حلقه را می­بندیم ، سپس پنس طوق گردن را کوتاه می­کنیم ، نهایت ارتفاع برای پنس طوق گردن پشت 9-8 سانت می­باشد . (هنگام دوخت 9-8 سانت دوخته می­شود.)

TinyPic image

http://tinypic.com/view.php?pic=6x9vhgl&s=1

 

انتقال پنس شماره 7 :

انتقال پنسهای جلو و پشت برای برش پنس عصایی : 

الگوی جلو :

در الگوی جلو محل برش پرنسسی را که معمولاً روی نقطه نصف حلقه آستین می­باشد را مشخص می­کنیم ، نقطه 1 می­شود .

نقطه 1 را طبق نقشه به نوک سینه وصل می کنیم .

اجرا : ابتدا محل برش را قیچی کرده ، داخل پنس زیر سینه را خالی کرده و سپس پنس سرشانه را می­بندیم .

الگوی پشت :

برای برش پرنسسی در الگوی پشت ابتدا پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو منتقل کرده ، سپس حلقه آستین را نصف کرده نقطه 2 می­شود . نقطه 2 را طبق نقشه به زیر پنس بزرگ وصل می­کنیم .

برای انتقال پنس اول خط وسط پنس را 2 سانت منتقل می­کنیم و بعد پنس را رسم می­کنیم .

اجرا : در الگوی پشت ابتدا هلال را قیچی کرده ، سپس داخل پنس بزرگ جدید پشت را نیز خالی می­کنیم .

 

 http://tinypic.com/view.php?pic=8e7aasp&s=1

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۳ساعت   توسط هگمتان | 

انتقال پنس سرسانه به طوق گردن : 

طوق گردن را نصف کرده نقطه 1 میشود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا خط برش را تا نوک سینه قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم . . در این پس احتیاج نیست 1.5 سانت از پنسها کوتاه کنیم چون پنس گردن به چین تبدیل میشود .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=6x7v4tl&s=1 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۱ساعت   توسط هگمتان | 

انتقال پنس سرسانه 2سانتی به طرف خط پهلو (برش عمودی):

هرگاه بخواهیم در لباس برش عمودی داشته باشیم انتقال پنس سرشانه به طرف پهلو الزامی است .

 از نقطه 1و2 در سر پنس سرشانه هرکدام 2 سانت به طرف پهلو رفته نقاط 3و4 میشود . نقاط 3و4 را با خط صاف به نوک سینه وصل میکنیم . در صورتیکه بخواهیم برش عمودی را در پشت لباس هم داشته باشیم ، فاصله نقطه 4 تا حلقه آستین در الگو جلو را اندازه زده ، همین مقدار را از حلقه پشت( نقطه 5) به طرف راست رفته نقطه 6 میشود . نقطه 6 را با خط صاف به سر پنس بزرگ پشت وصل می­کنیم سپس الگوی پشت را نیز برش می­زنیم .پنس بزرگ پشت را 2 سانت به طرف پهلو انتقال می­دهیم .

همان طور که می بینید در برش عمودی هم جلو لباس و هم پشت لباس به ۲ تکه جداگانه تبدیل می شوند که هر ۴ تکه جداگانه برش می خورد و سپس هر دو تکه جلو به هم دوخته می شموند و دوتکه پشت به هم .

 

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7yh3ecn&s=1

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۱ساعت   توسط هگمتان | 

انتقال پنس سرسانه و زیر سینه هر دو به خط پهلو :

(برای لباسهای کمر جدا که بالاتنه از کمر جدا می­شود )

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه و زیر سینه را می­بندیم .

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7wfw50o&s=1

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۱ساعت   توسط هگمتان | 

انتقال پنس سرسانه به خط پهلو :

از نقطه s در زیر بغل 6-4 سانت پایین آمده (به برجستگی سینه بستگی دارد سینه کوچک 4سانت و بزرگ 6 سانت) نقطه 1 می­شود . نقطه 1 را با خط برش به نوک سینه وصل می­کنیم .

اجرا :

برای اجرا ابتدا خط برش را قیچی کرده ، سپس پنس سرشانه را می­بندیم و پنس پهلو باز می­شود .

هر دو پنس زیر سینه و پهلو را 1.5 سانت کوتاه می­کنیم .

http://tinypic.com/view.php?pic=8fczyqc&s=1

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۱ساعت   توسط هگمتان | 
هدف از ایجاد پنس در الگو ، به وجود آوردن فضای کافی برای حجم بدن در قسمت های برجستگی سینه ، تیره پشت ، قسمت شکم ، باسن و ... است . هنگامی که مدل ها و طرح های گوناگون را بنگرید در بسیاری موارد ، پنس ها به صورت اولیه خود نمایان نشده اند بلکه بر حسب نوع مدل ، تغییر مکان و حتی تغییر شکل داده اند .

پنس سینه چهار حالت دارد :

الف : دوخت پنس

ب : اتقال پنس یا جابه جایی پنس

ج : رد کردن پنس در برش

د : تبدیل پنس به پیلی یا چین

 

http://tinypic.com/view.php?pic=7y6e9m0&s=1

پنس سینه را می توان به نه نقطه اصلی در الگوی بالاتنه جلو منتقل کرد و اتهای کلیه این خطوط به صورت مستقیم در نقطه B در سرسینه به یکدیگر تلاقی داد .

 tp://tinypic.com/view.php?pic=6ues9wn&s=1 

انواع پنس و انتقال آن :

روش انقال پنس در تمامی موارد زیر به آسانی صورت می گیرد ، من مهمترین آن که شامل هفت نوع است را توضیح خواهم داد :

1-  پنس سینه در وسط شانه

2- انتقال پنس وسط شانه به سر شانه (محل تلاقی شانه و طوق گردن)

3- انتقال پنس سینه به طوق گردن

4- انتقال پنس سینه به پهلو

5- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط کمر و پهلو

6- انقال پنس سینه به خط مرکزی جلو

7- انتقال پنس سینه به حلقه آستین

8- انتقال پنس سینه به محل تلاقی خط حلقه آستین و سرشانه

9- انتقال پنس سرشانه در برش عمودی

10- برش پنس به شکل عصایی یا پرنسسی در کمر چسبان

11- برش پنس به شکل دالبری در کمر چسبان (این مدل انواع مختلفی دارد که شرح خواهیم داد)

12- انتقال پنس سینه به خط مرکزی جلو و رد کردن آن در برش

13- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد

14- انتقال پنس سینه به حلقه آستین و رد کردن آن در برش گرد

15- انتقال پنس سینه به زیر سینه و رد کردن آن در برش گرد یا دالبری با چین در زیر سینه

16- انتقال پنس سینه به صورت برش و چیم در زیر سینه

17- انتقال پنس زیر سینه در برش اریب

در شکلهای زیر می توانید انتقال پنس ها را مشاهده کنید .

tinypic.com/view.php?pic=7w5b85f&s=1

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۰ساعت   توسط هگمتان | 
در وبلاگ دوست خوبم ، روی میز آشپزخانه حرف از شیطان شد ، دلم نیومد اینو نگم .

خیلی دلم می خواد همه این کتاب رو بخونند ، به نظر من که عالیه :

برای دریافت این کتاب باید مراحل زیر رو انجام بدید :

وارد سایت www.ghadeer.org  که شدید آثار مولفین رو انتخاب کنید ، بعد در قسمت "ص"  آقای نعمت الله صالحی حاجی ابادی رو انتخاب می کنید ، بعد از بین کتابهای مولف کتاب شیطان در کمین گاه رو انتخاب کنید ، می تونید سیو کنید و مطالعه کنید .


 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۲۰ساعت   توسط هگمتان | 
اولین لباسی رو که می خوام آموزش بدهم یک مانتو یا کت یقه انگلیسی :

 با توجه به شکل زیر این لباس برش نداره بلکه فقط انتقال پنس داره ، همجنین مدل یقه لباس انگلیسیه . با توجه به الگوهای خامی که قبلاً تهیه کردیم حال تغییرات الگوی پشت ، تغییرات الگوی جلو و نحوه طراحی یقه رو آموزش خواهم داد .

http://tinypic.com/view.php?pic=6oaias9&s=1

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۹ساعت   توسط هگمتان | 
معرفی یک سایت خیلی خوب برای آموزش زبان :

http://www.salamzaban.com

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 

 

خوب حالا مراحل رسم الگو تمام شد . الان باید جاهایی که باید قیچی بشند و دور ریز رو با دقت قیچی کنید و همان طور که می بینید قسمت سمت راست الگوی پشت لباسه و قسمت سمت چپ الگوی جلوی لباسه .

خوب حالا خطهایی که باید قیچی بشند در الگوی پشت به رنگ سبز و در الگوی جلو به رنگ قرمز نشون داده شده که می تونید ببینید :

 

حال الگوی قیچی شده و ساده شده هر قسمت رو ببینید :

خوب حالا الگوی خام بدست آمده است . در درسهای بعدی طریقه انتقال پنسها را آموزش می دهیم و بعد از آن یقه های مختلف با برشهای مختلف آموزش داده می شود .

اگر طوق گردن جلو و عقب را ۰.۵ سانت گشاد کنیم و همچنین حلقه آستین را از سرشانه ۱ سانت گشاد کنیم ، یه بلوز یقه گرد و حلقه آستین بدست می آید . البته بدون در نظر گرفتن زیپ در پشت یقه یا جادکمه در جلو لباس .

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 

مرحله ششم بالاتنه (رسم پنسها) :

فاصله نقاط 37-35 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . مقدار بدست آمده را دو طرف نقطه 24 علامت زده سپس علامهای زده شده را به نقطه 26 به شکل پنس وصل می کنیم .

فاصله نقاط 40-38 را اندازه زده ، نصف می­کنیم . به این اندازه در دو طرف نقطه 42 در خط باسن زیر نقطه 24 علامت می زنیم . علامتهای دو طرف 42 را تا پایین لباس گونیا می­کنیم . علامتهای دو طرف 42 را به دو طرف 24 وصل می­کنیم ( پنس زیر سینه رسم می شود ) .

فاصله نقاط 36-6 را اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، مقدار بدست آمده را به شکل دو عدد پنس در الگوی پشت تقسیم می­کنیم به شکلی که پنس بزرگ 0.5-1 سانت از پنس کوچک بیشتر باشد .

برای رسم پنسهای پشت از نقطه 6 به اندازه 3/1 تیره پشت به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 43 می­شود .

از نقطه 43 به اندازه پهنای بدست آمده برای پنس بزرگ پشت به طرف چپ رفته نقطه 44 می­شود .

فاصله نقاط 44-43 را نصف کرده نقطه 45 میشود . از این نقطه 15-13 سانت به طرف بالا و پایین علامت می­زنیم و نقاط بدست آمده را به نقاط 43 و 44 وصل می­کنیم (پنس بزرگ پشت رسم می­شود) .

نقطه 10 را به طرف پایین تا خط باسن گونیا می­کنیم نقطه 46 میشود .

نقطه 46 وسط پنس کوچک پشت می باشد . از این نقطه پنسی به ارتفاع 14-12 سانت و پهنای بدست آمده رسم می­کنیم.

نقاط 47،49،48 و 50 را روی الگو مشخص میکنیم . (روی خط کمر و باسن) .

از نقاط 47و48 هر کدام 1 سانت بالا رفته و 1سانت داخل الگوهای پشت و جلو علامت می زنیم . نقاط 51و52 بدست می­آید.

فاصله نقاط 7-41 را اندازه زده نصف می کنیم ، مقدار بدست آمده را از نقاط 49و50 به طرف فاصله های انتخابی اندازه می­زنیم ، نقاط 53 و 54 بدست می آید .

نقاط 53و54 را تا پایین گونیا می کنیم .

نقطه 51 را با خط صاف به 11 وسپس طبق نقشه به 53 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی پشت رسم می­شود . نقطه 52 را با خط صاف به 11A و طبق نقشه به 54 وصل می­کنیم . خط پهلوی الگوی جلو رسم می­شود .

برای اینکه درز شانه 1سانت به طرف جلو لباس متمایل باشد ، از نقطه 16 و 19 هرکدام 1سانت بالا رفته و خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود . سپس از نقاط 30و33و32و27 هر کدام 1 سانت پایین آمده خط سرشانه جدید برای الگوی پشت رسم می­شود .

توجه : برای لباسهایی که پنس سرشانه احتیاج دارند نقطه 20A را به طرف راست با خط چین گونیا می کنیم سپس از نقطه 16 روی سرشانه جدید 5-3 سانت به طرف چپ رفته نقطه 55 می­شود .

نقطه 55 را روی خط چین 20A گونیا می­کنیم ، نقطه 56 بدست می­آید .

نقطه 56 را به علامتهای دو طرف 20A به شکل پنس وصل می­کنیم .

نکته : پنسهایی که به یک نقطه ختم می­شوند هر کدام را 1.5 سانت کوتاه میکنیم .

 

 

عکس رو سیو کنید و بعد ببینید .

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 

مرحله پنجم بالاتنه :

فاصله نقاط 32-26 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 26 بالا رفته نقطه 33 می­شود .

نقطه 33 را به نقطه 30 با خط کش وصل می­کنیم . (سرشانه جلو رسم می­شود)

نقطه 34 را زیر نقطه 12 ، تقاطع خط کمر و 12 را مشخص می­کنیم .

از نقطه 34 به اندازه 4/1 کمر منهای 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 35 می­شود .

از نقطه 35 به اندازه 2/1 کمر به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته ، نقطه 36 می­شود .

 نقاط 37،38و 39 را روی شکل مشخص می­کنیم . (زیر نقطه 13و34) .

از نقطه 39 به اندازه 4/1 کمر به اضافه 1 سانت به طرف چپ رفته نقطه 40 می­شود . ( توجه : نقطه40 هرگز از نقطه 38 بیرون نمی­رود ، اگر بیرون افتاد همان نقطه 38 را در نظر می­گیریم ) .

از نقطه40 به اندازه 2/1 باسن به اضافه 1 سانت به اضافه فاصله انتخابی به طرف راست رفته نقطه 41 میشود . ( نقطه 41 معمولاً از کادر الگو خارج می­شود )

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 

مرحله چهارم بالاتنه :

از نقطه 23 روی خط پرگاری به اندازه 20/1 دور سینه به طرف راست رفته ، نقطه 27 می­شود .

فاصله نقاط 19-16 را اندازه زده منهای 0.5 سانت کرده ، عدد بدست آمده را از نقطه 27 طوری علامت می­زنیم که روی خط پرگاری (نقطه 25) نقطه 28 شود . نقطه 28 را با خط صاف به نقطه 27 وصل میکنیم . نقطه 25 را به طرف چپ گونیا کرده نقطه 29 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه منهای 0.5 سانت به طرف راست رفته نقطه 30 می­شود .

از نقطه 29 به اندازه پشت یقه +2-1.5 سانت (1.5 برای لاغرها ، 2 برای چاقها) پایین آمده نقطه 31 می­شود . نقطه 29 را با خط چین به نقطه 12 وصل می­کنیم .

از نقطه 29 روی خط چین پشت پقه +1-0.5 سانت را اندازه زده نقطه 30A می­شود . نقطه 30 را طبق نقشه به نقطه 30A و 31 وصل می کنیم . (طوق گردن رسم می­شود )

فاصله نقاط 30-25 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 28 روی خط کج به طرف راست رفته نقطه 32 می­شود . (این اندازه حتماً روی خط 27-28 علامت زده می شود ) .

نقطه 32 را با خط کش به نقطه 26 وصل می­کنیم ، پنس سرشانه جلو رسم می­شود .

نقطه 27 را با خط صاف به نقطه 22 وصل کرده این خط را نصف می­کنیم ، از علامت زده شده ، 1 سانت به طرف چپ مشخص می­کنیم .

نقطه 27 را طبق نقشه به 1 سانتی مشخص شده وصل کرده و از آنجا به 22  و سپس به 11A وصل می­کنیم (حلقه جلو رسم می­شود )

 

 

عکس ها رو ابتدا سیو کنید بعد نگاه کنید دقیق تره .

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 
سلام به همه کسانی که به خیاطی علاقه دارند و به اینجا مراجعه کرده اند .

چند تا توضیح بدم در مورد سوالاتی که پرسیده بودید :

۱- در مورد تکنیک مولر کتاب خوبی لااقل من هنوز ندیدم . مطالبی که در وبلاگ می زارم از روی جزوه دانشگاه الزهرا است .

۲- کسانی که مدل کت و مانتو خواسته بودند، مطمئن باشند به محض اینکه مراحل ایتدایی الگوی خام و برشها تموم شد اولین لباسی که آموزش بدم یه کته و بعدیش هم مانتو .

۳- کسانی که به خیاطی علاقه زیادی داشته باشند و یه مقدار کمی هم از خیاطی سردربیارند ، به راحتی می تونند با این روش خیلی ساده و با دقت الگو رو رسم کنند و روی پارچه پیاده کنند . بعد با استفاده از کتابها فقط روش دوخت رو آموزش ببینند .

با آرزوی موفقیت برای همه خانم های خوب ایرانی

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۶ساعت   توسط هگمتان | 

ادامه دوخت جیب :

12- جیب داخلی مدل جلیقه ای :

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما معلوم کنید . پشت لباس به اندازه عرض و طول جیب به اضافه 3 سانتیمتر لایی قرار دهید .

دو باریکه از پارچه لباس و در جهت راستای آن با عرض و طول هریک از تکه های مزبور به اضافه 3 سانت بیشتر از عرض و طول مورد نیاز در نظر بگیرید . تکه ها را از عرض تا کنید و دو تکه لبه جیب را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید ، کوک بزنید و چرخ کنید .

وسط جیب را تا فاصله نیم سانت از دو انتهای آن بشکافید . جیب را به طرف پشت برگردانید . دو طرف آن را بکشید و اتو کنید .

سه گوش دو رأس را چرخ کنید . دولبه رو را مماس با هم زیگزاگ موقت بزنید تا لبه ها ثابت شوند .

  

 

13- جیب مدل جلیقه ای دوتکه با برگردان :

اگر می خواهید از پاکتی استفاده کنید ، آن را به اندازه جیب تهیه کنید و آنرا به لبه بالایی وصل کنید . مراحل بعدی مانند مدل قبل است .

 

 

فکر می کنم که برای دوخت جیب دیگه کافی باشه .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۴ساعت   توسط هگمتان | 

ادامه دوخت جیب

9- جیب داخلی جلوی شلوار یا دامن :

یک تکه سجاف جیب را روبه رو روی پارچه لباس قرار می دهیم و دورتادور دهانه جیب را چرخ می کنیم . درزها را مرتب کرده و اضافی درزها را بچینید . از قسمتهای منحنی درزها ، مثلث های کوچکی درآورید .  

ابتدا تکه زیر کیسه جیب را زیر دهانه جیب سنجاق زده و سپس کوک بزنید تا ثابت بماند .

در قسمت پشت ، دوتکه جیب را به یکدیگر چرخ کرده و آنرا پاکدوزی کنید . آنگاه به درز پهلو متصل کنید .

 

 

  

۱۰- جیب جلوی شلوار به روش مردانه دوزی :

یک تکه سجاف داخلی به پهنای 3-2 سانتیمتر و به شکل دهانه جیب از روی تکه الگوی کیسه جدا کنید و روی پارچه برش بزنید . ابتدا به کیسه وصل نموده و سپس به دهانه جیب چرخ نمایید  .

لبه خارجی کیسه را پاکدوزی کنید .

تکه زیری کیسه جیب را زیر دهانه جیب ابتدا سنجاق زده و سپس با کوک ثابت کنبد .

دور تا دور کیسه زیری را پاکدوزی کنید . تکه زیر کیسه را به کیسه رویی کوک شول بزنید . از ابتدای تکه زیر کیسه در کمر ، هر دو کیسه را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ را با یکدیگر چرخ کنید . تکه رویی تا سجاف زیپ می رسد . لبه کیسه رویی را پاکدوزی می کنیم .

 

 

11- جیب داخلی مدل جادکمه ای (فیلتابی دوتکه)

ابتدا محل جیب را روی لباس توسط کوک راهنما مشخص سازید . در صورتی که جیب افقی یا عمودی (نه مایل) مورد نظر است ، دقت کنید که کوک راهنما دقیقاً روی یک تکه پارچه دوخته شود .

دوتکه از پارچه لباس با عرض و طول مورد نیاز به اضافه 4 سانتیمتر در نظر بگیرید دو تکه را روی لباس و مماس با کوک راهنما در مقابل هم بگذارید و بدوزید .

در این قسمت پارچه با عرض و طول مورد نظر به اضافه 4 سانتیمتر درست در پشت پارچه ، وسط جیب را مطابق شکل چاک می دهیم . ابتدا خط وسط مستطیل جیب را تا فاصله نیم سانت از طرفین بچینید و سپس دو چاک اریب به هر گوشه می دهیم .

از شکاف ایجاد شده لبه های جیب را به طرف پشت لباس برگردانید . هر کدام از لبه تکه ها را به اندازه 2/1 پهنای دهانه تا نموده اتو نمایید و به پشت برگردانید .

 

 

تکه سه گوش را از سوراخ چاک به طرف پشت برگردانید . مثلث کوچکی را که در کنار جیب قرار گرفته است با بخیه زیر چرخ (هشت بخیه در یک سانت) چند بار چرخ کنید .

در قسمت پشت ، تکه بالای کیسه جیب را به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

تکه پایینی کیسه جیب را نیز به پشت درز پایین دهانه جیب وصل کنید .

از قسمت پشت ، لبه های کیسه و درز پایین دهانه جیب را با هم چرخ می کنیم . قسمت بالای جیب را به طرف پایین روی شکاف بیاورید و دورتادور کیسه را – اگر طول یکسان نبود – یک اندازه کنید و بچینید . سپس دور تا دور کیسه را چرخ نمایید .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۳ساعت   توسط هگمتان | 

ادامه دوخت جیب

8- جیب داخل درز با زیپ :

زیپ را مطابق دوخت زیپ دوطرفه انجام می دهیم و زیپ را به جادرز وصل می کنیم . کیسه جیب قسمت پشت که حدوداً 2-1.5 سانت بزرگتر از کیسه دیگر جیب است را به درز پشت لباس و لبه زیپ سنجاق کرده و آن را چرخ می کنیم .

تکه کوچک کیسه جیب را به همین ترتیب به درز جلوی لباس و زیپ متصل سازید .

درزهای لبه جیب را روی هم میگذاریم و دور تا دور آنرا چرخ می کنیم . مراحل بعدی مانند جیب داخل درز پهلو عمل میشود .

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۱۳ساعت   توسط هگمتان | 
  دعای حضرت موسا برای رهایی از دست فرعون :

اُفَوِضُ اَمری اِلیَ اَلله ، اِنَّ اللهَ بَصیرٌ بِالعِباد

                                            

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۸ساعت   توسط هگمتان | 

مرحله سوم بالاتنه :

از نقطه 1 به اندازه گشادی پشت یقه به طرف چپ رفته نقطه 15 می­شود .

از نقطه 15 ، 2 سانت به طرف بالا رفته نقطه 16 می شود .

نقطه 16 را طبق نقشه (پیستوله ) به نقطه 1 وصل می­کنیم . (مدل پشت یقه رسم می­شود.)

نقطه 17 محل تقاطع خط عمود 10 و افقی 1 را روی شکل مشخص می­کنیم . از نقطه 17 ، 1.5 سانت پایین آمده نقطه 18 می­شود .

نقطه 16 را با خط صاف به نقطه 18 وصل می­کنیم و این خط را 1.5 سانت به طرف چپ امتداد می­دهیم نقطه 19 می­شود .(سرشانه رسم میشود) . فاصله نقاط 18 تا 10 را نصف کرده 20A می­شود . 20A تا 10 را نصف کرده 20 می­شود .

هر طرف نقطه 20A را به طرف بالا و پایین به اندازه 7 میلی­متر علامت می­زنیم ، از علامتهای زده شده هر کدام 1 سانت به طرف چپ می­رویم . از نقطه 20 ، 1.3 سانت به طرف چپ خارج شده نقطه 21 می­شود . سپس نقطه 19 را به 1 سانتی اول خارج شده ، 1 سانتی دوم را به 21 و 11 طبق نقشه (پیستوله بزرگ) وصل می­کنیم . (حلقه پشت رسم می­شود )

فاصله نقاط 20 تا 10 را اندازه زده ، همین مقدار را از نقطه 12 بالا رفته نقطه 22 می­شود .

فاصله نقاط 18 تا 10 اندازه زده منهای 2 سانت کرده ، همین مقدار را از 12 بالا رفته نقطه 23 می­شود .

نقطه23را به مرکزیت نقطه12به طرف راست پرگاری می­کنیم .(یک خط منحنی که علامت فلش داشته باشد پرگاری است . )

نقطه 24 را زیر نقطه 14 در خط کمر مشخص می­کنیم .(محل تقاطع خط افقی 3 و14)

از نقطه 24 به اندازه بلندی بالاتنه پیش بالا رفته نقطه 25 میشود .

از نقطه 25 به اندازه بلندی مرکز سینه پایین آمده نقطه 26 می شود .

توجه : سینه های کوچک بالای نقطه 14 ، سینه های بزرگ پایین نقطه 14 قرار می­گیرد .

نقطه 25 را به مرکزیت نقطه 26 به طرف راست پرگاری می­کنیم .

 

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۶ساعت   توسط هگمتان | 

ادامه دوخت جیب

6- جیب لباس با برگردان  پاکتی :

برای برگردان جیب مانند شکل 1 الگو تهیه کرده و دور تا دور آنرا به صورت اریب دوخته ولی خط مستقیم آنرا ندوخته می گذاریم جادرز را باریک کرده و از گوشه های گرد آن مثلث های کوچک درمی آوریم . لبه مستقیم درز را از رو پاکدوزی می کنیم . قسمت پایین آنرا مانند شکل 2 مانند جیب های رو و بدون آستر آماده می کنیم . درز برگردان را روی قسمت دهانه جیب 1.5 سانت فاصله داده و درز را از داخل بدوزید .

 

 

 

7- جیب داخل درز پهلوی لباس :

کیسه های جیب را در محل اتصال جیب به لباس وصل کنید سمت روی پارچه جییب به سمت روی لباس قرار دهید . یعنی هر طرف کیسه جیب را جداگانه باید بدوزیم .

درز پهلوی جلو و پشت لباس را چرخ کنید . ولی در محل مورد نظر به اندازه طول جیب درز را ندوخته بگذارید . سپس گوشه های شکاف درز را محکم کنید .

درز را باز کرده و اتو بزنید . پس از دوخت پشت لباس باید با پشت کیسه های جیب رو به روی هم قرار گیرد (مانند شکل 3) .

بقیه درز کیسه جیب را به هم سنجاق کنید ، سپس دور تا دور جیب را یکسره بدوزید و گوشه های جیب را محکم کاری کنید . اضافه درز جیب را با هم پاکدوزی کنید سپس توسط دو چاک کوچک جادرز پشت رو در قسمت جیب آزاد نمایید تا به خوبی روی تکه جلوی جیب منطبق شود .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۵ساعت   توسط هگمتان | 

با سلام به علاقمندان به خیاطی

چند تا مطلب هست که می خواستم بگم ، اول اینکه من خودم هم مبتدی هستم و هر چیزی رو که یاد می گیرم می زارم اینجا ، دوم اینکه این تکنیک مولر خیلی ساده است و اصولاً به خیاطی بدون پرو معروف است چون الگوش خیلی خیلی دقیقه به شرطی که هم اندازه ها رو درست گرفته باشی و هم درست محاسبه کرده باشی .

ضمناً نظرتون رو در مورد نحوه آموزش بگید  تا من بدونم تونستم خوب یاد بدم یا نه ؟

البته ببخشید که من به ترتیب واقعی آموزش خیاطی رو شروع نکردم . اما آموزش تکنیک مولر مرتب و به ترتیب خواهد بود .

همون طور که همه می دونند خیاطی بعد از انتخاب مدل و پارچه از چهار جزء اصلی تشکیل شده : طراحی الگو  ُ برش پارچه ُ دوخت لباس و اتو که من سعی می کنم هر قسمت رو به مرور پیش ببرم .

خیلی خیلی از همه ممنونم .

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۲ساعت   توسط هگمتان | 

ادامه دوخت جیب :

۴-       جیب خارجی با آستری : آستر باید همرنگ پارچه باشد . باید پارچه آستری از لبه جیب بیرون نزند .

۵-       جیب با آستر جداگانه : الگوی جیب را آماده کنید سجاف را به طرف پایین در امتداد تاخوردگی علامت بگذارید . تکه پایین لبه سجاف الگوی آستری است . از بالای سجاف ، آستر و پارچه اصلی را به هم سنجاق می زنیم و از راست و چپ با درز نیم سانت می دوزیم و قسمت وسط را چند سانت باز می گذاریم . (به شکل دقت کنید) .

سجاف و آستر را به هم متصل کرده و دور تا دور جیب را می دوزیم . اگر گوشه های جیب گرد هستند ابتدا اضافی درزها را می چینیم و مثلث های کوچکی از گوشه های آن می چینیم تا درز جیب به خوبی برگردد و زاویه دار نشود .

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۰۸/۰۱ساعت   توسط هگمتان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
یکی از صدها علایقم و چندمین تخصصم خیاطیه . امیدوارم دوستان خوبی برای هم باشیم و چیزهای زیادی از هم یاد بگیریم .
ذکر منبع یادتون نره . كپي برداري هم كه همه ميدونند كار زشتيه.
ایمیل : hegmat@gmail.com

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
كتاب ريحانه بهشتي نوشته خانم سيما ميخبر
آموزش تهیه الگوی خام به روش مولر
وسایل خیاطی
آموزش اتوکشی
شناخت پارچه
دوخت
کت یا مانتو یقه انگلیسی با روش مولر
به یاد خدا
متفرقه
انتقال پنس
آستین
برش و دوخت شلوار
مانتو یقه آرشال
پیراهن مردانه
مطالب آزمون دیپلم فنی حرفه ای-متد گرلاوین
بلوز یقه دراپه
مدل لباس
معرفی کتاب مولر
آموزش گلدوزی
یقه سه سانتی-مردانه-خرگوشی-شکاری
پیوندها
طاها خوشله - پسر مامان
کدبانوی دیجیتالی
چي نپوشيم؟
دکوراسیون،تزئینات و خانه داری
روی میز آشپزخانه
هنری
کدبانو 2
کدبانو 3
تغذیه و تندرستی
انجمن تخصصی خیاطی ایپک
سرمه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar