خیاطی

 

1-       دامن پلیسه اریب :

 از انواع دامن فون میتوان برای شالوده این دامن رولت کرد . کمر ، باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه اندازه پهنای پلیسه تقسیم میکنیم . نقاط به دست آمده را به هم وصل میکنیم . مقدار پنس های روی کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده ، به 2 برابر تعداد پلیسه ها نقسیم نموده و حاصل را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس کوتاه رد میکنیم .

 

 

 

2-       دامن پلیسه راسته :

مانند پلیسه راسته عمل میشود با این تفاوت که از دامن شماره 1 رولت میکنیم .

 

 

 

3-       دامن شش ترک :

از دامن تنگ رولت کرده و کمر و خط لب دامن را به 3 قسمت تقسیم می کنیم . ساسون ها را حساب کرده و به اطراف خطوط نقطه چین منتقل میکنیم . یک قسمت را رولت کرده برای گشادی لب دامن 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه میکنیم و از آن نقطه به باسن کوچک وصل میکنیم . البته خط مایل باید با خط عمود به یک اندازه باشد که گوشه های آن آویزان نشود . با انتقال پنس به وسط ترک ، پنس را میبندیم و تا پایین دامن بریده و اوزمان میدهیم .

   

 

 

4-       دامن 8 ترک بدون الگو :

مستطیلی به عرض 8/1 دور باسن بزرگ و به طول قد دامن رسم میکنیم . از خط کمر به اندازه بلندی باسن کوچک و باسن بزرگ پایین آمده و موازی عرض آن رسم میکنیم . حال خطی عمود در وسط مستطیل رسم میکنیم . حالا 8/1 دور کمر را بدست آورده و مقدار اضافی آنرا در دو طرف خط کمر جدا کرده و به باسن کوچک وصل میکنیم . خط عمو را تا کمر چیده و به آن 12-8 سانت اوزمان میدهیم .

 

 

5-       دامن شلواری با پیلی :

از دامن شماره 2 رولت کرده از پایین دامن در خط وسط جلو و پشت 1.5 سانت خارج شده و به باسن کوچک یا کمر وصل میکنیم . بعد از 1.5 سانت 14 سانت و از خط کمر 12 سانت برای پیلی خارج شده و نقاط بدست آمده را به هم وصل میکنیم . از خط صاف موازی جلو در قسمت کمر برای بلندی فاق 2/1 دور باسن بزرگ پایین آمده به وسیله گونیا به اندازه 4/1 نصف باسن بزرگ برای گشادی فاق خارج شده سپس خط پای دامن را در قسمت جلو ادامه میدهیم به اندازه گشاده فاق بدست آمده +2 سانت خارج شده دو نقطه را به هم وصل میکنیم .

بلندی فاق را به 3 قسمت تقسیم کرده از محل گشادی فاق بالا رفته به وسیله منحنی وصل میکنیم .

برای پشت هم به همبن صورت .

 

 

 

 

6-       دامن شلواری بدون پیلی :

مانند دامن شلواری با پیلی است منتها اضافات برای پیلی داده نمیشود .

 

 

 

 

7-       دامن برش دار : از دامن شماره 2 کپی می کنیم .

 

 

8-       دامن چهار ترک کلوش :

 از قسمت جلوی دامن شماره 2 رولت میکنیم . پنس کوچک را از پهلو رد میکنیم باقیمانده خط کمر را نصف کرده گشادی پای دامن را هم نصف کرده به هم وصل می کنیم ، این خط را نا پایین قیچی میکنیم . از قسمت پایین بسته به میزان گشادی دامن اوزمان میدهیم و به کمر ختم میکنیم .

 

 

 

9-       دامن نیم کلوش :

یک خط عمودی و یک خط افقی رسم میکنیم . به طوریکه یکدیگر را در گوشه کاغذ قطع کنند . 2/1 دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم کرده عدد حاصله شعاع دایره خواهد بود . این دایره کمر خواهد بود .

 

 

 

10-   دامن دراپه :

از دامن شماره 1 کنترل شده رولت میکنیم . پنس های جلو را می بندیم . از محل پنس جلو به اندازه 3-1.5 سانت به طرف خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن بزرگ به خط پهلو رسم میکنیم . از محل پنس بزرگ به همان اندازه بالا مجدداً به سمت خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن کوچک به خط پهلو رسن میکنیم . هر دو هلال را قیچی کرده به شکلی که از هم جدا نشوند . سپس به اندازه 8-6 سانت اوزمان میدهیم . 

 

 

 

11-   دامن تمام کلوش یا چادرنمازی :

یک خط افقی رسم میکنیم ، از وسط آن خطی عمود بر آن رسم میکنیم .  روی این سه خط ، 3/1 نصف دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم میکنیم . حاصل را شعاع قرار میدهیم . دور کمر فرضی 60 :

20 = 3 / 60

10 = 2 / 20

5/0 = 20 / 10

9.5 = 0.5 - 10

 

با رسم این شعاع از گوشه عمود شده قبلی نقطه چسن هلال کمر را رسم میکنیم ، از نقطه هلال بدست آمده قد جلو را به طرف پایین ادامه داده پای دامن بدست می آید . پارچه را از طول تا کرده و الگو را از خط افقی روی تای پارچه قرار میدهیم .

 

 

 

12-   دامن بادبزنی (شانل) :

از دامن تنگ رولت میکنیم ، الگوی جلو و پشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنیم . ساسونها را حساب میکنیم و به اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک منتقل میکنیم . یکی از قسمت ها را روی الگو رولت میکنیم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا می آئیم و علامت میگذاریم . سپس بین 25-5 سانت به لب دامن اضافه میکنیم و به نقاط علامت زده شده وصل میکنیم . خط مایل جدید باید به اندازه خط عمود باشد .

 

 

 

 

 

13-   دامن لنگی (اسکاتلندی-پرت فوی) :

 دو جلو و یک پشت کامل از الگوی دامن شماره 1 را طوری قرار می دهیم که پشت در وسط دو جلو قرار گیرد به طوری که خطوط باسن هم در امتداد هم باشند و در سمت راست الگو از انهای پنس کوچک جلو تا خط جلو را اندازه زده همان اندازه را از پای دامن داخل شده و یک خط عمود موازی با خط صاف جلو بدست می آید .

در سمت چپ روی الگوی کامل جلو از زیر پنس کوچک تا خط صاف مشترک جلو و پشت را اندازه گرفته یم عمود موازی با خط مشترک میکشیم . خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زیر دامن می باشد و برای اینکه از روی دامن آویزان نشود یک پنس 2 سانتی در قسمت چپ الگوی کامل جلو روی خط باسن بزرگ قرار گرفته و به نوک پنس بزرگ جلو وصل میکنیم ، این پنس را روی الگو بسته سپس روی پارچه میگذاریم .

میتوانیم قسمت روی دامن را در قسمت جلو سمت راست به صورت هلال رسم کنیم و این الگو را به صورت یک لا روی پارچه قرار دهیم .

 

 

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۲/۱۵ساعت   توسط هگمتان | 

تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن :

 

1-       منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسایل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند و با شناختی که از مفهوم الگو و دوخت و اندامهای مختلف دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد.

2-       در مجموع مفهوم از الگوی اولیه بدین منظور می باشد که بتوان بعد از کشیدن الگو در روی پارچه قرینه آن را پیدا کرد .

3-       وسایل تهیه الگو : میز برش-کاغذ برش-خط کش-مداد و مدادپاک کن-متر-گونیا-گونیای اشل-رولت-قیچی-سنجاق-دفتریادداشت-تراش-چسب .

4-       ارتفاع میز برش از سطح زمین باید بین 100-90 سانت و عرض 100 سانت و طول آن دو متر باشد .

5-       کاغذهایی که در رسم الگو مورد استفاده قرار می گیرند : کاغذ گراف و کاغذ روغنی (پوستی)

6-       اولین و مهمترین نکته برای خانمی که تصمیم به فراگیری فن خیاطی دارد یادگرفتن طرز اندازه گیری صحیح است .

7-       نام دیگر الگوی اولیه شالوده می باشد .

8-       برای طرح الگوی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق است که برای این کار ، نواری به عرض 2 سانت (کرسله) بدور کمر می بندیم .

9-       خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می گیریم .

10-   برای پیدا کردن قد دامن در خانم هایی که دراری شکم بزرگ هستند قد دامن را از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و از سه قد اصلی (قد جلو تا زمین ، قد پشت تا زمین ، قد پهلو تا زمین) کم کرده تا قد دامن ما بدست آید .

11-   برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره (قسمت بالای برجستگی باسن) را اندازه می گیریم .

12-   برای کشیدن کادر الگوی دامن ابتدا 2/1 دور باسن را در افراد چاق +2 و در افراد لاغر +1 می کنیم .

13-   برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن ، قسمت جلو باید بزرگتر از قسمت پشت باشد . به این ترتیب که قسمت جلو 4/1 دور باسن +2 و قسمت پشت 4/1 دور باسن -2 است .

14-   کنترل کمر : فاصله بین پنسها را روی الگوی جلو و پشت در خط کمر با هم جمع می زنیم اگر از 2/1 دور کمر بیشتر بود ، در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده و بعد دور باسن کوچک را به همین منوال کنترل می کنیم بعد تقاط بدست آمده را به شکل هلال به خط باسن بزرگ وصل می کنیم .

 

15-   دامن تنگ: شماره 1: از الگوی دامن کنترل شده رولت کرده سپس پنس جلو را بین 12-9 سانت و پنس بلند پشت را بین 15-12 سانت اندازه می زینم و بوسیله گونیا اشل اصلاح می کنیم . بعد در خط پهلو از پایین 2 سانت هم جلو و هم پشت را تنگ میکنیم .

 

 

 

 16-   دامن فون 1 یا چهار اوزمان : شماره 2 : از دامن ساده تنگ رولت می کنیم ، بعد از خط جلو تا پنس جلو  را روی خط باسن را اندازه زده ، همین مقدار را از پایین لباس جدا می کنیم و بعد به سر پنس وصل میکنیم . خط پشت هم به همین صورت . هر دو پنس را می بندیم و خط ها را قیچی می کنیم . و در پایین لباس اوزمان می دهیم . اگر بخواهیم فون دامن کمتر باشد باید بین 5-3 سانت اوزمان بدهیم .

 

 

17-   دامن فون 2 یا هشت اوزمان : شماره 3 : از دامن ساده تنگ رولت میکنیم ، بعد ابتدا مانند دامن فون 1 دو پنس بزرگ را می بندیم و اوزمان میدهیم . حال برای جلو پنس کوچک را هم به همین سبک بسته و ادامه آنرا قیچی میکنیم . برای قسمت پشت فاصله بین خط پهلو تا پنس بزرگ را اندازه زده ، نصف میکنیم و خط عمود رسم میکنیم . دو طرف خط عمود 2 سانت پنس می دهیم و تا باسن کوچک صفر میکنیم . حال همین پنس را پسته و مابقی آنرا قیچی میکنیم و اوزمان می دهیم . چون کمر 2 سانت تنگ میشود از 2 سانت جالی زیپ صرف نظر میکنیم . اگر شخص دارای گودی کمر بود جای زیپ را دست نمی زنیم و از خط پهلو جبران میکنیم .

 

 

18-    دامن فون 3 یا ده اوزمان : شماره 4 : از دامن شماره 3 (فون 2) رولت میکنیم ، بعد از خط پهلو را قیچی کرده و به دخواه تا 5 سانت اوزمان میدهیم .

 

 

19-   دامن پیلی دوقلو در وسط : شماره 5 : از دامن شماره 2 رولت میکنیم ، از خط صاف جلو در قسمت پای دامن 1.5 سانت خارج شده و به باسن بزرگ وصل میکنیم . حال از آن نقطه و از خط کمر 12 سانت خارج شده و با خط صاف به هم وصل میکنیم . برای بدست آوردن خط کمر جدید و پایین دامن باید روی پیلی 12 سانتی تا کنیم به صورتی که 1.5 سانت پایین دامن به خط جلو دامن اضافه شود ، سپس خط کمر و پایین دامن را رولت میکنیم .

 

 20-   دامن دو پیلی در جلو روی زانو (حالت یک طرفه) :  از دامن ساده کنترل شده رولت کرده ، در قسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خطی صاف کشده این خط را به کمر امتداد میدهیم و می بریم . داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و در پایین لباس میدهیم .

 

21-   دامن پیلی دوقلو روی زانو : مانند دامن قبل است با این تفاوت که به جای 14 سانت باید 24 سانت اوزمان دهیم و به جای تای یک طرفه باید به شکل پیلی دوقلو تا شده تا پایین رولت میشود .

  

+ نوشته شده در  ۸۶/۱۱/۰۸ساعت   توسط هگمتان | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
یکی از صدها علایقم و چندمین تخصصم خیاطیه . امیدوارم دوستان خوبی برای هم باشیم و چیزهای زیادی از هم یاد بگیریم .
ذکر منبع یادتون نره . كپي برداري هم كه همه ميدونند كار زشتيه.
ایمیل : hegmat@gmail.com

نوشته های پیشین
فروردین ۱۳۹۴
مرداد ۱۳۹۳
شهریور ۱۳۹۲
تیر ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۷
خرداد ۱۳۸۷
اسفند ۱۳۸۶
بهمن ۱۳۸۶
دی ۱۳۸۶
آذر ۱۳۸۶
آبان ۱۳۸۶
مهر ۱۳۸۶
آرشیو موضوعی
كتاب ريحانه بهشتي نوشته خانم سيما ميخبر
آموزش تهیه الگوی خام به روش مولر
وسایل خیاطی
آموزش اتوکشی
شناخت پارچه
دوخت
کت یا مانتو یقه انگلیسی با روش مولر
به یاد خدا
متفرقه
انتقال پنس
آستین
برش و دوخت شلوار
مانتو یقه آرشال
پیراهن مردانه
مطالب آزمون دیپلم فنی حرفه ای-متد گرلاوین
بلوز یقه دراپه
مدل لباس
معرفی کتاب مولر
آموزش گلدوزی
یقه سه سانتی-مردانه-خرگوشی-شکاری
پیوندها
طاها خوشله - پسر مامان
کدبانوی دیجیتالی
چي نپوشيم؟
دکوراسیون،تزئینات و خانه داری
روی میز آشپزخانه
هنری
کدبانو 2
کدبانو 3
تغذیه و تندرستی
انجمن تخصصی خیاطی ایپک
سرمه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

Powered by WebGozar