1-       دامن پلیسه اریب :

 از انواع دامن فون میتوان برای شالوده این دامن رولت کرد . کمر ، باسن بزرگ و پای دامن را به دلخواه اندازه پهنای پلیسه تقسیم میکنیم . نقاط به دست آمده را به هم وصل میکنیم . مقدار پنس های روی کمر به اضافه هلالی کنترل کمر را حساب کرده ، به 2 برابر تعداد پلیسه ها نقسیم نموده و حاصل را به دو طرف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک به شکل پنس کوتاه رد میکنیم .

 

 

 

2-       دامن پلیسه راسته :

مانند پلیسه راسته عمل میشود با این تفاوت که از دامن شماره 1 رولت میکنیم .

 

 

 

3-       دامن شش ترک :

از دامن تنگ رولت کرده و کمر و خط لب دامن را به 3 قسمت تقسیم می کنیم . ساسون ها را حساب کرده و به اطراف خطوط نقطه چین منتقل میکنیم . یک قسمت را رولت کرده برای گشادی لب دامن 5 تا 10 قسمت رولت شده اضافه میکنیم و از آن نقطه به باسن کوچک وصل میکنیم . البته خط مایل باید با خط عمود به یک اندازه باشد که گوشه های آن آویزان نشود . با انتقال پنس به وسط ترک ، پنس را میبندیم و تا پایین دامن بریده و اوزمان میدهیم .

   

 

 

4-       دامن 8 ترک بدون الگو :

مستطیلی به عرض 8/1 دور باسن بزرگ و به طول قد دامن رسم میکنیم . از خط کمر به اندازه بلندی باسن کوچک و باسن بزرگ پایین آمده و موازی عرض آن رسم میکنیم . حال خطی عمود در وسط مستطیل رسم میکنیم . حالا 8/1 دور کمر را بدست آورده و مقدار اضافی آنرا در دو طرف خط کمر جدا کرده و به باسن کوچک وصل میکنیم . خط عمو را تا کمر چیده و به آن 12-8 سانت اوزمان میدهیم .

 

 

5-       دامن شلواری با پیلی :

از دامن شماره 2 رولت کرده از پایین دامن در خط وسط جلو و پشت 1.5 سانت خارج شده و به باسن کوچک یا کمر وصل میکنیم . بعد از 1.5 سانت 14 سانت و از خط کمر 12 سانت برای پیلی خارج شده و نقاط بدست آمده را به هم وصل میکنیم . از خط صاف موازی جلو در قسمت کمر برای بلندی فاق 2/1 دور باسن بزرگ پایین آمده به وسیله گونیا به اندازه 4/1 نصف باسن بزرگ برای گشادی فاق خارج شده سپس خط پای دامن را در قسمت جلو ادامه میدهیم به اندازه گشاده فاق بدست آمده +2 سانت خارج شده دو نقطه را به هم وصل میکنیم .

بلندی فاق را به 3 قسمت تقسیم کرده از محل گشادی فاق بالا رفته به وسیله منحنی وصل میکنیم .

برای پشت هم به همبن صورت .

 

 

 

 

6-       دامن شلواری بدون پیلی :

مانند دامن شلواری با پیلی است منتها اضافات برای پیلی داده نمیشود .

 

 

 

 

7-       دامن برش دار : از دامن شماره 2 کپی می کنیم .

 

 

8-       دامن چهار ترک کلوش :

 از قسمت جلوی دامن شماره 2 رولت میکنیم . پنس کوچک را از پهلو رد میکنیم باقیمانده خط کمر را نصف کرده گشادی پای دامن را هم نصف کرده به هم وصل می کنیم ، این خط را نا پایین قیچی میکنیم . از قسمت پایین بسته به میزان گشادی دامن اوزمان میدهیم و به کمر ختم میکنیم .

 

 

 

9-       دامن نیم کلوش :

یک خط عمودی و یک خط افقی رسم میکنیم . به طوریکه یکدیگر را در گوشه کاغذ قطع کنند . 2/1 دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم کرده عدد حاصله شعاع دایره خواهد بود . این دایره کمر خواهد بود .

 

 

 

10-   دامن دراپه :

از دامن شماره 1 کنترل شده رولت میکنیم . پنس های جلو را می بندیم . از محل پنس جلو به اندازه 3-1.5 سانت به طرف خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن بزرگ به خط پهلو رسم میکنیم . از محل پنس بزرگ به همان اندازه بالا مجدداً به سمت خط وسط جلو رفته و از این نقطه به صورت هلال به محل تلاقی خط باسن کوچک به خط پهلو رسن میکنیم . هر دو هلال را قیچی کرده به شکلی که از هم جدا نشوند . سپس به اندازه 8-6 سانت اوزمان میدهیم . 

 

 

 

11-   دامن تمام کلوش یا چادرنمازی :

یک خط افقی رسم میکنیم ، از وسط آن خطی عمود بر آن رسم میکنیم .  روی این سه خط ، 3/1 نصف دور کمر را بدست می آوریم (a) و a را بر 20 تقسیم کرده (b) ، a را از b کم میکنیم . حاصل را شعاع قرار میدهیم . دور کمر فرضی 60 :

20 = 3 / 60

10 = 2 / 20

5/0 = 20 / 10

9.5 = 0.5 - 10

 

با رسم این شعاع از گوشه عمود شده قبلی نقطه چسن هلال کمر را رسم میکنیم ، از نقطه هلال بدست آمده قد جلو را به طرف پایین ادامه داده پای دامن بدست می آید . پارچه را از طول تا کرده و الگو را از خط افقی روی تای پارچه قرار میدهیم .

 

 

 

12-   دامن بادبزنی (شانل) :

از دامن تنگ رولت میکنیم ، الگوی جلو و پشت را به چهار قسمت مساوی تقسیم میکنیم . ساسونها را حساب میکنیم و به اطراف خطوط تقسیم شده تا باسن کوچک منتقل میکنیم . یکی از قسمت ها را روی الگو رولت میکنیم و به اندازه دلخواه از لب دامن بالا می آئیم و علامت میگذاریم . سپس بین 25-5 سانت به لب دامن اضافه میکنیم و به نقاط علامت زده شده وصل میکنیم . خط مایل جدید باید به اندازه خط عمود باشد .

 

 

 

 

 

13-   دامن لنگی (اسکاتلندی-پرت فوی) :

 دو جلو و یک پشت کامل از الگوی دامن شماره 1 را طوری قرار می دهیم که پشت در وسط دو جلو قرار گیرد به طوری که خطوط باسن هم در امتداد هم باشند و در سمت راست الگو از انهای پنس کوچک جلو تا خط جلو را اندازه زده همان اندازه را از پای دامن داخل شده و یک خط عمود موازی با خط صاف جلو بدست می آید .

در سمت چپ روی الگوی کامل جلو از زیر پنس کوچک تا خط صاف مشترک جلو و پشت را اندازه گرفته یم عمود موازی با خط مشترک میکشیم . خطوط هاشور شده سمت چپ قسمت زیر دامن می باشد و برای اینکه از روی دامن آویزان نشود یک پنس 2 سانتی در قسمت چپ الگوی کامل جلو روی خط باسن بزرگ قرار گرفته و به نوک پنس بزرگ جلو وصل میکنیم ، این پنس را روی الگو بسته سپس روی پارچه میگذاریم .

میتوانیم قسمت روی دامن را در قسمت جلو سمت راست به صورت هلال رسم کنیم و این الگو را به صورت یک لا روی پارچه قرار دهیم .

 

 


موضوعات مرتبط: مطالب آزمون دیپلم فنی حرفه ای-متد گرلاوین

تاريخ : ۸۶/۱۲/۱۵ | | نویسنده : هگمتان |

تهیه الگوی اولیه اندامهای نرمال ، ناقص و مانکن :

 

1-       منظور از الگوی اولیه همان الگویی است که شخص با استفاده از وسایل کار و اندازه گیری دقیق توانسته تهیه کند و با شناختی که از مفهوم الگو و دوخت و اندامهای مختلف دارد بتواند لباسی مناسب و بدون اشکال بدوزد.

2-       در مجموع مفهوم از الگوی اولیه بدین منظور می باشد که بتوان بعد از کشیدن الگو در روی پارچه قرینه آن را پیدا کرد .

3-       وسایل تهیه الگو : میز برش-کاغذ برش-خط کش-مداد و مدادپاک کن-متر-گونیا-گونیای اشل-رولت-قیچی-سنجاق-دفتریادداشت-تراش-چسب .

4-       ارتفاع میز برش از سطح زمین باید بین 100-90 سانت و عرض 100 سانت و طول آن دو متر باشد .

5-       کاغذهایی که در رسم الگو مورد استفاده قرار می گیرند : کاغذ گراف و کاغذ روغنی (پوستی)

6-       اولین و مهمترین نکته برای خانمی که تصمیم به فراگیری فن خیاطی دارد یادگرفتن طرز اندازه گیری صحیح است .

7-       نام دیگر الگوی اولیه شالوده می باشد .

8-       برای طرح الگوی اولیه آنچه مهم است اندازه گیری دقیق است که برای این کار ، نواری به عرض 2 سانت (کرسله) بدور کمر می بندیم .

9-       خانم هایی که دارای شکم بزرگ هستند برای اندازه گیری باسن بزرگ متر را در قسمت جلو از روی ناف عبور داده و در پشت روی برجستگی باسن را اندازه می گیریم .

10-   برای پیدا کردن قد دامن در خانم هایی که دراری شکم بزرگ هستند قد دامن را از زمین تا زیر زانو را اندازه گرفته یادداشت می کنیم و از سه قد اصلی (قد جلو تا زمین ، قد پشت تا زمین ، قد پهلو تا زمین) کم کرده تا قد دامن ما بدست آید .

11-   برای اندازه گیری دور باسن کوچک محل استخوان لگن خاصره (قسمت بالای برجستگی باسن) را اندازه می گیریم .

12-   برای کشیدن کادر الگوی دامن ابتدا 2/1 دور باسن را در افراد چاق +2 و در افراد لاغر +1 می کنیم .

13-   برای پیدا کردن خط پهلو در قسمت پایین دامن ، قسمت جلو باید بزرگتر از قسمت پشت باشد . به این ترتیب که قسمت جلو 4/1 دور باسن +2 و قسمت پشت 4/1 دور باسن -2 است .

14-   کنترل کمر : فاصله بین پنسها را روی الگوی جلو و پشت در خط کمر با هم جمع می زنیم اگر از 2/1 دور کمر بیشتر بود ، در قسمت پهلو نصف از جلو و نصف از پشت داخل شده و بعد دور باسن کوچک را به همین منوال کنترل می کنیم بعد تقاط بدست آمده را به شکل هلال به خط باسن بزرگ وصل می کنیم .

 

15-   دامن تنگ: شماره 1: از الگوی دامن کنترل شده رولت کرده سپس پنس جلو را بین 12-9 سانت و پنس بلند پشت را بین 15-12 سانت اندازه می زینم و بوسیله گونیا اشل اصلاح می کنیم . بعد در خط پهلو از پایین 2 سانت هم جلو و هم پشت را تنگ میکنیم .

 

 

 

 16-   دامن فون 1 یا چهار اوزمان : شماره 2 : از دامن ساده تنگ رولت می کنیم ، بعد از خط جلو تا پنس جلو  را روی خط باسن را اندازه زده ، همین مقدار را از پایین لباس جدا می کنیم و بعد به سر پنس وصل میکنیم . خط پشت هم به همین صورت . هر دو پنس را می بندیم و خط ها را قیچی می کنیم . و در پایین لباس اوزمان می دهیم . اگر بخواهیم فون دامن کمتر باشد باید بین 5-3 سانت اوزمان بدهیم .

 

 

17-   دامن فون 2 یا هشت اوزمان : شماره 3 : از دامن ساده تنگ رولت میکنیم ، بعد ابتدا مانند دامن فون 1 دو پنس بزرگ را می بندیم و اوزمان میدهیم . حال برای جلو پنس کوچک را هم به همین سبک بسته و ادامه آنرا قیچی میکنیم . برای قسمت پشت فاصله بین خط پهلو تا پنس بزرگ را اندازه زده ، نصف میکنیم و خط عمود رسم میکنیم . دو طرف خط عمود 2 سانت پنس می دهیم و تا باسن کوچک صفر میکنیم . حال همین پنس را پسته و مابقی آنرا قیچی میکنیم و اوزمان می دهیم . چون کمر 2 سانت تنگ میشود از 2 سانت جالی زیپ صرف نظر میکنیم . اگر شخص دارای گودی کمر بود جای زیپ را دست نمی زنیم و از خط پهلو جبران میکنیم .

 

 

18-    دامن فون 3 یا ده اوزمان : شماره 4 : از دامن شماره 3 (فون 2) رولت میکنیم ، بعد از خط پهلو را قیچی کرده و به دخواه تا 5 سانت اوزمان میدهیم .

 

 

19-   دامن پیلی دوقلو در وسط : شماره 5 : از دامن شماره 2 رولت میکنیم ، از خط صاف جلو در قسمت پای دامن 1.5 سانت خارج شده و به باسن بزرگ وصل میکنیم . حال از آن نقطه و از خط کمر 12 سانت خارج شده و با خط صاف به هم وصل میکنیم . برای بدست آوردن خط کمر جدید و پایین دامن باید روی پیلی 12 سانتی تا کنیم به صورتی که 1.5 سانت پایین دامن به خط جلو دامن اضافه شود ، سپس خط کمر و پایین دامن را رولت میکنیم .

 

 20-   دامن دو پیلی در جلو روی زانو (حالت یک طرفه) :  از دامن ساده کنترل شده رولت کرده ، در قسمت جلو از انتهای پنس بزرگ خطی صاف کشده این خط را به کمر امتداد میدهیم و می بریم . داخل آن یک اوزمان 14 سانتی در کمر و در پایین لباس میدهیم .

 

21-   دامن پیلی دوقلو روی زانو : مانند دامن قبل است با این تفاوت که به جای 14 سانت باید 24 سانت اوزمان دهیم و به جای تای یک طرفه باید به شکل پیلی دوقلو تا شده تا پایین رولت میشود .

  


موضوعات مرتبط: مطالب آزمون دیپلم فنی حرفه ای-متد گرلاوین

تاريخ : ۸۶/۱۱/۰۸ | | نویسنده : هگمتان |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.